Výrobce a dekoratér keramiky

Výrobce a dekoratér keramiky  28-57-H/01  - 3letý obor vzdělání


Výrobci a dekoratéři keramiky
Tříletý obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný pro absolventy základní školy.

V průběhu studia se žáci podrobně seznámí s keramickými surovinami, jejich funkcí ve výrobních hmotách a glazurách, s technologiemi jednotlivých výrob, procesem sušení a výpalu. V rámci odborných předmětů i odborného výcviku se naučí pracovat s keramickými hmotami a porcelánem, osvojí si techniky ručního vytváření i lití do sádrových forem. Žáci rozvinou své výtvarné schopnosti, které uplatní zejména při glazování a dekorování ozdobné i užitkové keramiky. Naučí se obsluhovat a pracovat se základním vybavením keramické dílny (hrnčířský kruh, stříkací box, pece). Seznámí se s výrobou užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky.


Po ukončení přípravy a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

  • používat technickou a technologickou dokumentaci, číst jednoduché výrobní výkresy a schémata, používat nářadí a kontrolní pomůcky,
  • vést osobní evidenci o výrobě a vykonané práci,
  • připravovat keramické hmoty a materiál, ošetřovat je a používat,
  • vyrábět modely a sádrové formy,
  • vyrábět keramické výrobky točením, litím, lisováním, formováním, tažením,
  • dekorovat, glazovat, retušovat, obrábět a provádět další úpravy keramických výrobků,
  • sušit a vypalovat, seřizovat teploty podle technologických požadavků v tunelových, komorových, kulatých a šachtových pecích,
  • používat zařízení pro keramickou výrobu a zodpovídat za technický stav tohoto zařízení.


Absolventi se uplatní v malých manufakturních dílnách i ve velkých keramických dílnách, rovněž se mohou věnovat vlastní živnosti.

Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou žáci pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu – obor podnikání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Obor není vhodný pro uchazeče s těžším postižením páteře, horních a dolních končetin, chronickým a alergickým onemocněním kůže, s přecitlivělostí na chemické látky. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením vzdělávání v tomto oboru je možné pouze po konzultaci s lékařem.