Přijímací řízení

 

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy 1.kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví pro školní rok 2019/2020

 

Informace o  přijímacím řízení pro šk.r. 2019/2020

 

Podávání přihlášek:

  • pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví

do 30.11. 2018,

  • pro obory středního vzdělání s výučním listem a pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou do 1.3.2019,
  • pro obor středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou do 1.3.2019

 

Termíny přijímacích zkoušek

  • 10.1.2019 (1.termín) a 15.1.2019 (2.termín) -  talentová zkouška do čtyřletého maturitního oboru Textilní výtvarnictví
  • 12.4.2019 (1.termín) a 15.4.2019 (2.termín) - jednotná přijímací zkouška do čtyřletého maturitního oboru Masér sportovní a rekondiční, do dvouletého nástavbového oboru Masér sportovní a rekondiční a do dvouletého nástavbového oboru Podnikání  

 

V ostatních oborech se přijímací zkouška nekoná.

 

 

Podmínky:

  • Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou přijetí ke studiu jsou doložené speciální vzdělávací potřeby uchazeče – zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdravotní oslabení, poruchy učení, sociální znevýhodnění. Speciální vzdělávací potřeby je nutné doložit  k přihlášce ke studiu kopií doporučení ke vzdělávání se stanoveným stupněm podpůrných opatření a identifikátorem znevýhodnění z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra.
  • žák odevzdá nebo zašle střední škole ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (je ke stažení v příloze na www.aklar.cz) 
  • na přihlášce nezletilého žáka se podepíše i zákonný zástupce žáka
  • na přihlášce bude vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
  • na přihlášce bude vyplněno požadované vysvědčení i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě prospěchu na základní škole. Do celkového hodnocení se rovněž započítávají speciální vzdělávací potřeby, které musí uchazeč před přijímacím řízením doložit - zaslat s přihláškou. Při přijímacím řízení jsou bodově zvýhodněni uchazeči, kteří se hlásí ze základní školy a jejich studium bude navazovat bezprostředně na ukončení povinné školní docházky.

 

Přijímací řízení čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Textilní výtvarnictví jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledku talentových zkoušek, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 7.ročníku a 8.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit - zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.  

 

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekondiční jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

 

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměru známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekon­dič­ní jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základe průměrů známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk.rok 2019/2020:

 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - tříleté

33-59-H/01      Čalouník                                              1 třída                            8 žáků

34-57-H/01      Knihař                                                  1 třída                            8 žáků

28-57-H/01      Výrobce a dekoratér keramiky           1 třída                          10 žáků

69-53-H/01      Rekondiční a sportovní masér            1 třída                          12 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem – tříleté – vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

28-57-E/01      Keramická výroba                              1 třída                          10 žáků

33-58-E/01      Zpracovatel přírodních pletiv              1 třída                            8 žáků

 

Obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem – dvouletý - vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

31-57-E/01      Textilní a oděvní výroba                      1 třída                            8 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou - čtyřleté

69-41-L/02       Masér sportovní rekondiční                1 třída                          14 žáků

82-41-M/14     Textilní výtvarnictví                             1 třída                            8 žáků

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium - dvouleté:

64-41-L/51       Podnikání                                            1 třída                          12 žáků

69-41-L/51       Masér sportovní a rekondiční 1 třída                          12 žáků