Přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání pro šk. r. 2018/2019.

Informace o přijímacím řízení pro šk.r. 2018-2019_2.kolo.doc

 

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.polololetí 9.ročníku (případně za poslední tři pololetí, pokud povinnou školní docházku žák ukončil v jiném ročníku). Do celkového hodnocení se započítávají i speciální vzdělávací potřeby, které musí žák před přijímacím řízením doložit - zaslat s přihláškou.

Přijímací řízení čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči jsou přijímáni ve 2.kole přijímacího řízení bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Textilní výtvarnictví jsou žáci přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledku talentových zkoušek, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 7.ročníku a 8.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit - zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.  

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání jsou uchazeči přijímáni ve 2.kole přijímacího řízení bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno  na základě průměru známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekon­dič­ní jsou uchazeči přijímáni ve 2.kole přijímacího řízení bez přijímací zkoušky na základě průměrů známek na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit -  zaslat s přihláškou. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér.

Podmínky:

• Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou přijetí ke studiu jsou doložené speciální vzdělávací potřeby uchazeče – zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdravotní oslabení, poruchy učení, sociální znevýhodnění nebo doporučení na vzdělávání v malém kolektivu. Speciální vzdělávací potřeby je nutné doložit kopií zprávy nebo doporučení k přihlášce ke studiu, aby mohly být při přijímacím řízení zohledněny.

• žák odevzdá nebo zašle střední škole ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu (je ke stažení v příloze)

• na přihlášce nezletilého žáka se podepíše i zákonný zástupce žáka

• na přihlášce bude vyplněno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru

• na přihlášce bude vyplněno požadované vysvědčení i s průměry známek, potvrzené školou nebo doložené kopiemi vysvědčení

 

Přijímací řízení pro 1. kolo:

Do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Textilní výtvarnictví jsou žáci přijímáni na základě výsledku talentových zkoušek, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 7.ročníku a 8.ročníku a doložení speciálních vzdělávacích potřeb nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění doporučením k přijímacímu řízení z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

Přijímací řízení pro čtyřletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekondiční:

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit doporučením k přijímacímu řízení z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra. Podmínkou přijetí je, že je uchazeč žákem 9.ročníku nebo ho úspěšně absolvoval.

Přijímací řízení pro obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě průměrů prospěchu na základní škole za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku (případně za poslední tři pololetí, pokud povinnou školní docházku uchazeč ukončil v jiném ročníku). Do celkového bodového hodnocení se započítávají i speciální vzdělávací potřeby, které musí žák před přijímacím řízením doložit doporučením k přijímacímu řízení z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra.

Přijímací řízení pro nástavbové studium

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit doporučením k přijímacímu řízení z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Masér sportovní a rekon­dič­ní jsou uchazeči přijímáni v rámci stanovené kvóty dle celkového pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, na základě průměrů prospěchu na vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku v oboru středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které musí žák před přijímacím řízením doložit doporučením k přijímacímu řízení z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem Rekondiční a sportovní masér.

Informace o  přijímacím řízení pro šk.r. 2018/2019
Podávání přihlášek:
pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví do 30.11. 2017,
pro obory středního vzdělání s výučním listem a pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou do 1.3. 2018,
pro obory středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou do 1.3. 2018

Termíny přijímacích zkoušek:
10.1.2018 1. řádný termín talentové zkoušky do oboru Textilní výtvarnictví 12.1.2018 2. řádný termín talentové zkoušky do oboru Textilní výtvarnictví

12.4.2018 1.řádný termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý maturitní obor Masér sportovní a rekondiční, na nástavbový obor Masér sportovní a rekondiční a na nástavbový obor Podnikání

16.4.2018 2.řádný termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý maturitní obor Masér sportovní a rekondiční, na nástavbový obor Masér sportovní a rekondiční a na nástavbový obor Podnikání

10.5.2018 1.náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý maturitní obor Masér sportovní a rekondiční, na nástavbový obor Masér sportovní a rekondiční a na nástavbový obor Podnikání

11.5.2018 2.náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřletý maturitní obor Masér sportovní a rekondiční, na nástavbový obor Masér sportovní a rekondiční a na nástavbový obor Podnikání

v ostatních oborech se přijímací zkouška nekoná

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro šk.rok 2018/2019:

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem - tříleté

33-59-H/01     Čalouník, 1 třída, 8 žáků

34-57-H/01     Knihař, 1 třída, 8 žáků

28-57-H/01     Výrobce a dekoratér keramiky, 1 třída, 10 žáků

69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér, 1 třída, 12 žáků

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem – tříleté – vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

28-57-E/01      Keramická výroba, 1 třída, 10 žáků

33-58-E/01      Zpracovatel přírodních pletiv, 1 třída, 8 žáků

Obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem – dvouletý - vhodné pro absolventy základní školy praktické, speciální školy nebo pro žáky, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku

31-57-E/01      Textilní a oděvní výroba, 1 třída, 8 žáků

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou - čtyřleté

69-41-L/02      Masér sportovní rekondiční, 1 třída, 14 žáků

82-41-M/14     Textilní výtvarnictví, 1 třída, 8 žáků

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium - dvouleté:

64-41-L/51      Podnikání, 1 třída, 12 žáků

69-41-L/51      Masér sportovní a rekondiční, 1 třída, 12 žáků

Výsledky přijímacího řízení:
Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví budou zveřejněny 16.1.2018.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem 33-59-H/01 Čalouník, 34-57-H/01 Knihař, 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky, 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, 28-57-E/01 Keramická výroba, 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv, 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba budou zveřejněny 22.4. 2018.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení v řádném termínu pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 69-41-L/01 Masér sportovní a rekondiční, pro nástavbový obor 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční a pro nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání budou zveřejněny 3.5.2018.  
Výsledky 1.kola přijímacího řízení v náhradním termínu pro obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 69-41-L/01 Masér sportovní a rekondiční, pro nástavbový obor 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční a pro nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání budou zveřejněny 29.5.2018. 

 

Přílohy:

Informace o  přijímacím řízení pro šk.r. 2018/2019

Informace k odevzdání zápis.lístku.doc

Kritéria přijímacího řízení_Textilní výtvarnictví.docx

kritéria přijímacího řízení_Textilní výtvarnictví_2.kolo.docx

Kriteria přijímacího řízení_Textilní a oděvní výroba.docx

Kriteria přijímacího řízení_Podnikání.docx

Kriteria přijímacího řízení_Čalouník.docx

Kriteria přijímacího řízení_Zpracovatel přírodních pletiv.docx

Kriteria přijímacího řízení_Rekondiční a sportovní masér.docx

Kriteria přijímacího řízení_Knihař.docx

Kriteria přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční_nástavbové studium.docx

Kriteria přijímacího řízení_Masér sportovní a rekondiční.docx

Kriteria přijímacího řízení_Keramická výroba.docx

Kriteria přijímacího řízení_Výrobce a dekoratér keramiky.docx

 

 
   
Prihlaska_SS_denni.xlsx  
Prihlaska_SS_denni.pdf  
Prihlaska_SS_nastavba.xlsx  
Prihlaska_SS_nastavba.pdf  
Prihlaska_SS_talent.xlsx  
Prihlaska_SS_talent.pdf