Aktivity školy

Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti


Sportovní kurzy:


Psychologicko adaptační kurz pro 1.ročníky, seznámení tř.učitelů se svými žáky mimo prostředí školy, seznámení žáků s jednotlivými obory, které se na škole vyučují, turistika, sport, psychologické a zátěžové testy.


Lyžařský výcvikový kurz pro 1.ročníky. Náplň kurzu – poznávací, základy běžeckého a sjezdového lyžování, zdokonalování jednotlivých technik, seznámení se s výstrojí a výzbrojí, závody v běžeckém lyžování, slalom speciál. Žáci si zde osvojili základní lyžařské dovednosti, pokročilí lyžaři se v jednotlivých disciplínách zdokonalili. Byli poučeni o pohybu na horách a seznámeni s lyžařskou výstrojí a výzbrojí. Na závěr kurzu si žáci vyzkoušeli a navzájem porovnali svoje schopnosti a dovednosti formou soutěží. Volba místa pro konání kurzu je vhodná i pro roky následující, kurz splňuje svůj účel.

Třeboň – Sportkemp Doubí
Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky nematuritních a 3. ročníky maturitních oborů. Náplň kurzu : poznávací, cykloturistika, základy vodáckých sportů, windsurfing, míčové hry, atletika. Během kurzu proběhly soutěže: střelba ze vzduchové pušky, pomalá jízda na kole, jízda zručnosti, jízda na tandemu, duatlon, odbíjená atletické soutěže. Žáci si zde měli možnost vyzkoušet a případně se zdokonalit v jednotlivých sportovních odvětvích. V tomto ohledu kurz splnil svůj účel. Navíc se seznámili s prací v kolektivu a zjistili potřebu vzájemné pomoci při plnění zadaných úkolů. Studenti oboru Rekondiční a sportovní masér a Masér sportovní a rekondiční podnikli také exkurzi do městských slatinných lázní.       


Při škole působí SK Stella. V rámci jeho činnosti se realizovaly tyto sportovní akce:
• 5 denní lyžařský zájezd do Itálie – 9 účastníků
• Spolupodílení na pořádání „Vánočního turnaje ve stolním tenise“ pro žáky školy
• Spolupodílení na pořádání turnaje v plážovém volejbale pro domovy mládeže v Praze
• Soustředění sjezdařů vč. účasti na závodech v obřím slalomu ve Val Senales – Itálie 8 osob
• Spolupodílení na přípravě soutěže v přespolním běhu zdravotně postižených sportovců
• Vodácký putovní tábor na řece Lužnici 12 osob

 
Účast školy v soutěžích 

Sportovní soutěže: 
• Turnaj ve futsalu
• Turnaj v goalbalu
• Turnaj ve stolním tenisu
• Turnaj v plážovém volejbalu
• Přespolní běh zdravotně postižených sportovců

Ve spolupráci se Svazem zrakově postižených sportovců jsme připravili závod v přespolním běhu. Závod v přespolním běhy proběhl pod záštitou předsatvitelů zřizovatele hl.m.Prahy .
 
     
Prezentace práce školy


 
• již tradičně se škola zúčastnila výstavy Schola Pragensis
• připravili jsme 1. ročník soutěže v plážovém volejbalu pro pražské domovy
• uskutečnila se návštěva školy norských pedagogů – byli seznámeni s prací a organizací školy
• u příležitosti Adventního odpoledne proběhla výstava prací žáků na půdě školy spojená s hudebním vystoupením žáků
• žáci předvedli svou práci na jarní Zahradní slavnosti spojené s otevřením nové aromatické zahrady
• v kooperaci s konzervatoří  J. Deyla jsme uspořádali prodejní výstavu výrobků našich žáků
• vybraní žáci se zúčastnili charitativní akce Srdíčkový den
• žáci pracující v hudebním kroužku se pedagogy zúčastnili Tmavomodrého festivalu v Brně


Spolupráce se zaměstnavateli


Žáci oboru Rekondiční a sportovní masér a oboru Sportovní a rekondiční masér:
- pomáhali při realizaci gerontoolympiády v Domově Sue Ryder
- docházeli na praxi v těchto zařízeních:
- Ústav sociální péče pro mládež, Jílovská 138, 252 44, Psáry,
- Dětské integrační centrum, Hurbanova 1285, 142 00,  Praha 4,
- Domov SUE RYDER O.P.S., Michelská 1/7,140  00, Praha- 4 Michle,
- Společnost DUHA- integrace osob s mentálním postižením, Českolipská 621, 190 00, Praha 9
- MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5- Stodůlky, Vlachova 1502, 15  00 Praha 5- Stodůlky
- Alzheimercentrum, Průhonice

Žáci oboru Čalouník navštěvovali část praktické výuky v čalounictvích:
- Jaroslava Kosíková, Přemyslovská 23, 130  00, Praha 3

- Atelier Fiala, Na Chvalské tvrzi 858, Praha 9 - Horní Počernice


Projekty


• Program na podporu rozvoje škol zřizovaných hlavním městem Prahou – projekt Inovace ve výuce TV – tento projekt nebyl vybrán
• Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - Další vzdělávání speciálních pedagogů – tento projekt nebyl vybrán
• Nadace ČEZ - Žádost o nadační příspěvek – Oranžové schody – projekt na zlepšení bezbariérového přístupu do školy – přístavba výtahu k budově školy – projekt nebyl vybrán
• Rozvojový program – Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením – finanční prostředky požadované v grantu byly pokryty pouze částečně, byly za ně zakoupeny lupy a vibrtostation
• Program na podporu rozvoje škol zřizovaných hlavním městem Prahou - Nové formy výuky - tvorba studijních textů – tento projekt byl částečně realizován a jeho realizace bude probíhat do prosince 2012 – v rámci projektu jsou připravována pro žáky naší školy skripta, pracovní sešity a studijní prezentace s odbornou tématikou jednotlivých vyučovaných oborů, které na trhu chybí.
• Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - Zvyšování sociálních kompetencí studentů  se speciálními potřebami – tento projekt byl částečně realizován a jeho realizace bude probíhat  do prosince 2012 – připravili  jsme pro žáky aktivity, které zvýšily jejich kompetence v oblasti jednání na úřadech, vyplňování dotazníků, orientace ve městě, v psaní na PC, v rámci projektu žáci navštívili několik kulturních a sportovních akcí, proběhly semináře na téma prevence nežádoucích jevů, první pomoc, komunikační problémy, vztahy a autorita, řešení krizových situací
• European Agency for Development in Special Needs Education – zapojení do mezinárodního projektu odborného vzdělávání (Vocational education and training)  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tématem projekt je profesní uplatnění absolventů se speciálními vzdělávacími potřebami. Předpokládaná délka trvání projektu je  2 roky. Ředitelka školy se zúčastnila v rámci projektu studijní návštěvy na Islandu v březnu 2012. Na setkání participovali odborníci  z Řecka a Holandska.V rámci tohoto projektu jsme připravili program pro zahraniční účastníky v Praze, jehož součástí bylo seznámení se s prací naší školy, se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR, příklad jejich pracovního uplatnění.
• Projekt NAEP – program pro eTwinning – absolvování jazykového kurzu

"Tento projekt je/byl realizován za finanční podpory Evropské unie."
"Za obsah publikace/sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace/sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím/jeho obsahem."

Závěrečná zpráva- KA1 - Learning Mobility of Individuals:

Final_Report_20160719_111102.pdf

 

 Zahraniční kontakty

Secundaire School Koninglijk Instituut Speramalie, Belgie, Projekt Comenius – Socrates
Institut pour Déficients Visuels, Lucembursko, Projekt Comenius – Socrates
Staatliche Schule fűr Sehgeschädigte, Německo, Projekt Comenius – Sokrates
Langemyr skole Krakov, Laski, Norsko, 
Lycée Polyvalent Fernand et Nadia Leger - Argenteuil, Francie, eTwinning
Scalby Schoul, Scarboroug, Anglie, eTwinning
Chemnitz, Německo
Levoča, Slovensko

 
Zapojení do rozvojových programů


 
• zapojení do oborové pracovní skupiny NÚOV pro zpracování připomínek, úprav a přípravy nových zadání jednotných závěrečných zkoušek pro obor vzdělání Sportovní a rekondiční masér – za odborný pracovní tým pedagogů byl jmenován jeden zástupce
• zapojení do oborové pracovní skupiny NÚOV pro zpracování připomínek, úprav a přípravy nových zadání jednotných závěrečných zkoušek pro obor vzdělání Čalouník – za odborný pracovní tým pedagogů byl jmenován jeden zástupce
• zapojení do oborové pracovní skupiny NÚOV pro zpracování připomínek, úprav a přípravy nových zadání jednotných závěrečných zkoušek pro obor vzdělání Keramická výroba – za odborný pracovní tým pedagogů byl jmenován jeden zástupce
• zapojení do oborové pracovní skupiny NÚOV pro zpracování připomínek, úprav a přípravy nových zadání jednotných závěrečných zkoušek pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv – za odborný pracovní tým pedagogů byl jmenován jeden zástupce
• ředitelka školy byla jmenována členkou oborové skupiny Služby zřízené NÚOV v souvislostí s přípravou RVP a JZZZ 
• zapojení do testování nové podoby webových stránek Infoabsolvent – ISA+ - zpracování připomínek a návrhů, účast na hodnotícím semináři – jeden zástupce za školu
• Zahraniční projekt : Evropská agentura pro vzdělávání  - Odborné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR
• MŠMT mezinárodní projekt SEN,VET - Program pro žáky a studenty se  speciálními.vzdělávacími.potřebami, Příprava žáků v odborném vzdělávání


Spolupráce s ostatními sociálními partnery

• nadace Život dětem  -  zapojení do organizace peněžní sbírky  „Srdíčkový den“
• Pedf UK Praha – praxe a náslechy studentů v naší škole
• FTVS UK – praxe a náslechy studentů v naší škole
• Tyfloservis, Tyflocentrum
• Spektra
• Svaz zrakově postižených sportovců
• Redakce časopisu ZORA
• Speciálně pedagogická centra
• MŠMT mezinárodní projekt SEN,VET