Spolupráce SPC

Pro zajištění co nejvyšší kvality a odborné úrovně poskytovaných služeb spolupracuje naše SPC v případě potřeby s dalšími pracovišti a institucemi, mezi které nejčastěji patří:

•  Ostatní pracoviště pro zrakově postižené klienty (jiná speciálně pedagogická centra, střediska rané péče, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Centrum zrakových vad, IPPP, obvodní úřady) a klienty s vadami řeči (foniatrické kliniky, ambulance a stacionáře, soukromé logopedické praxe, jiná SPC zaměřená na problematiku řečových vad, ZŠ s logopedickou péčí apod.).
• Speciálně pedagogická centra specializovaná na jiná postižení.
•  Odborní lékaři.
•  Rehabilitační a sociální pracovníci.
•  Ústavy sociální péče.
• Nadace a občanská sdruženími, prodejny kompenzačních a optických pomůcek aj.