Činnost SPC

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 72 a 73/2005 ve znění pozdějších předpisů je SPC určeno jako školské poradenské zařízení oprávněné k začleňování zdravotně postižených dětí, žáků a studentů do vzdělávacího procesu. Nabízíme poradenskou, sociální a metodickou činnost; výchovné, vzdělávací (integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do intaktní společnosti) a aktivizační činnosti (rozvíjení a využívání kompenzačních a reedukačních smyslů).. Prostřednictvím hry i řízené činnosti pomáháme našim klientům redukovat a kompenzovat jejich handicap. Všechny činnosti provádíme v úzké spolupráci s rodinou, učiteli, asistenty pedagogů, sociálními pracovnicemi, psychologem a dalšími odborníky. Zprostředkováváme kontakty s lékaři, rehabilitačními pracovníky apod.


Ke standardní činnosti speciálně pedagogického centra patří:

·         Vyhledávání žáků se zdravotním postižením.

·         Komplexní speciálněpedagogická a psychologická diagnostika.

·         Tvorba plánu péče o žáka – komplexní podpora a pedagogicko psychologické vedení.

·         Přímá práce s žákem (individuální i skupinová).

·         Včasná intervence, krizová intervence.

·         Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

·         Sociálněprávní poradenství, psychologické poradenství a terapeutická podpora.

·         Metodická činnost pro zákonné zástupce a pedagogy.

·         Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.

·         Zapůjčování odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

·         Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do škol.

·         Ucelená rehabilitace pedagogicko psychologickými prostředky a všestranná podpora optimálního vývoje.

·         Vedení dokumentace, zpracování odborných posudků a návrhů k integraci či IVP.

·         Koordinace činnosti s poradenskými pracovníky škol, PPP a SVP.

Speciální činnost centra pro žáky s vadami řeči:

·         Logopedická diagnostika a depistáž.

·         Zpracování anamnézy.

·         Zpracování programů logopedické intervence.

·         Aplikace logopedických terapeutických, stimulačních, edukačních a reedukačních postupů.

·         Péče o děti cizinců.

·         Řešení výchovných problémů.

·         Instruktáž pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

·         Vedení logopedických deníků.

·         Zpracování a vedení záznamů o logopedické péči.

·         Tvorba didaktických a metodických materiálů.

Speciální činnost centra pro žáky se zrakovým postižením:

·         Výcvik specifických činností u zrakově postiženého žáka a nácvik používání kompenzačních pomůcek.

·         Smyslová výchova.

·         Rozvoj zrakových funkcí, zraková stimulace.

·         Výuka čtení a psaní bodového písma.

·         Výuka čtení a psaní zvětšeného černostisku, grafomotorické cviky.

·         Tyflografika, zraková hygiena, nácvik podpisu.

·         Nácvik orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobsluhy.

·         Nácvik práce s optickými a kompenzačními pomůckami.

·         Práce se speciálními pomůckami, informace o didaktických pomůckách.

·         Metodické vedení asistentů pedagoga.