Mgr. Petra Mikešová

Mgr. Petra Mikešová

speciální pedagog – logoped

Studium:

1996 – 2004 – Gymnázium Budějovická, Praha 4 – středoškolské vzdělání ukončené MZK

2005 – 2009 – Pedagogická fakulta UK, magisterský studijní program – obor Speciální pedagogika SZZ:  speciální pedagogika, logopedie, surdopedie, speciálně pedagogická diagnostika a poradenství

2013 – 2014 – Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Zaměstnání:

10/2014 – dosud – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – speciální pedagog

1/2013 – dosud – Speciálně pedagogické centrum – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – speciální pedagog (logoped)

9/2011 – 9/2014 – Mateřská škola a Základní škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – učitelka

9/2009 – 4/2013 – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – učitelka

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

KUPOZ  - Program pro rozvoj pozornosti (Mgr. Krankusová).

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (Mgr. Bubeníčková).

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (Mgr. Bubeníčková).

Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka – logopedická diagnostika a terapie (ALOS, o.s.).

Senzomotorická cvičení (Mgr. Hřebíková).

Dysfázie – možnosti reedukace ve zdravotnictví a školství (PaedDr. Kutálková).

Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina (ALOS, o.s.).

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (NÚV).