Mgr. Pavlína Kadlecová

Mgr. Pavlína Kadlecová

speciální pedagog – logoped

Studium:

Gymnázium

Pedagogická fakulta UK, magisterský studijní program – obor integrované studium speciální pedagogiky, poradenství, tyflopedie, etopedie, psychopedie, později rozdílové studium speciální pedagogiky- obor logopedie

Zaměstnání:

Psychoped v SPC při MŠ Sluníčko, Praha 5.

Učitelka ve speciální třídě pro zrakově postižené děti v MŠ Horáčkova, Praha 4.

Speciální pedagog v PPP pro Prahu 9.

Speciální pedagog – SPC pro děti s vadami řeči a zraku – nyní SPC při SŠ a MŠ A. Klara.

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Rozvoj grafomotorických dovedností.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Trénink jazykových schopností podle Elkonina I (PdF UK v Praze).

Senzomotorická cvičení ( Mgr. Hřebíková, Praha).

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (o. s. PRODYS).

Percepční a motorická oslabení v praxi ( o. s. PRODYS).

Metodiky dysfázie (PaedDr. Kutálková).

Energetické systémy člověka a jejich využití v logopedické praxi (Mgr. Tabačíková Praha).