Mgr. Gabriela Klosová

speciální pedagog, logoped

 

 

Studium:

2016 – 2018    OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika, navazující magisterské studium, SZZ logopedie/surdopedie

2013 – 2016    OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika

1998 – 2003    UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

1994 – 1996    Sociálně právní akademie, Ostrava, Sociální práce, ukončeno maturitní zkouškou

Zaměstnání:  

2018 – dosud   Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – speciální pedagog – logoped

2017 – 2018    ZŠ a ZUŠ Jesenice, p. o., K Rybníku 800, Jesenice, učitelka/speciální pedagog

2017    Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, speciální pedagog/sociální pracovnice

2003 – 2016    Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, p. o., Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, učitelka odborných předmětů

1997 – 1998    Pedagogicko-psychologická poradna III, Ostrčilova 1, Moravská Ostrava, sociální pracovnice

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě dg. vývojové dysfázie).

Logopedické depistáže.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při  řešení výukových obtížích žáků.

Kurzy: 

2017    Když matematika baví, aneb rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ

2017    Bezpečné klima třídy interaktivně

2016    Nástavbový kurz Bazální stimulace

2016    Žák s vývojovou dysfázií na II. stupni základní školy

2014    Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen Terapie

2014    Kurz Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu

2012    Kurz Bazální stimulace

2009    Kurz Cyklus arteterapeutických seminářů

2008    Kurz  Kinestetická mobilizace, modul 1, modul 2

2008    Kurz Základy výrazových-arte technik

2004    Sociálně psychologický výcvik I., II.