Bc. Petra Plachá

speciální pedagog – logoped

Studium:

09/2018 – dosud     Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika – komunikační techniky, navazující magisterské studium

09/2015 – 06/2018    Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Speciální pedagogika, SZZ logopedie a surdopedie, bakalářské studium

09/1991 – 06/1995    Obchodní akademie, Brno

Zaměstnání:

2018 – dosud    Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – speciální pedagog – logoped

2014 – dosud    Mateřská škola Lety u Dobřichovic, učitelka

2010 – 2014    Školička Pikolín, asistent pedagoga, učitelka

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení (SPU na podkladě vývojové dysfázie).

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

2017 Primární logopedická prevence ve školství, Národní institut pro další vzdělávání

2016 Cílevědomě, zdravě a hravě (dramatická výchova  a prožitkové učení v MŠ), Mgr. Hanka Švejdová

2014 – 2015 Studium pro asistenty pedagoga,  Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická